ГПУЗП и Информация за Клиента, Право на Отмяна

Главни Правила и Условия за Ползване

§ 1 Обхват, Сключване на договор

 1. Главните условия за ползване съдържат отношенията за ползване между upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (доставчик) и потребителите на техните електронни забавни оферти (услуги).

 2. Ако на потребителя е предоставен достъп до определени услуги чрез Интернет страници на Оператора, то се прилагат изключително настоящите Общи условия за ползване. Приложенията за изтегляне, така наречените апликации, обикновено се предоставят чрез платформи за продажба на трети страни. Ако заявка е получена от потребителя чрез платформата за продажби на трета страна, Общите условия за търговия на съответната платформа за продажби имат предимство. В случай на противоречия Общите условия на платформата за продажби имат предимство пред Общите условия за ползване на оператора.

 3. Договорните условия на потребителя не са част от договора. Принципът на приоритет на индивидуалното споразумение остава незасегнат.

 4. С регистрацията си в портала за игри или съответните услуги (т.е. с изпращане на заявление за оторизация на достъп (откриване на акаунт)) и с влизане в платформата на съответната услуга, потребителят се съгласява с настоящите общи условия. При регистрация потребителят трябва да се съгласи с условията за ползване. За приложенията за изтегляне потребителят се съгласява с Общите условия за ползване чрез изтегляне и стартиране на съответното приложение.

 5. Тези условия за ползване са валидни за всяко използване на услугите, включително всякакви бъдещи договори, оферти, стоки и услуги на или от доставчика.

 6. Условията за ползване ще бъдат публикувани на портала за игри, както и в обхвата на съответните игри или услуги. Тези условия за ползване могат да бъдат записани в памет с произволен достъп или на постоянен носител на данни и могат да бъдат отпечатани. При поискване от страна на потребителя условията за ползване могат да му бъдат изпратени и по пощата.

 7. В допълнение и в подкрепящо към тези условия за ползване, правилата на играта и наръчниците на играта, които са посочени в обхвата на съответните услуги, също са валидни. В случай на несъответствие, тези Общи условия за ползване имат предимство пред Правилата на играта/Инструкциите за играта.

 8. Услугите са насочени единствено към потребителите съгласно § 13 от Германския граждански кодекс. Търговската употреба на тези услуги е забранена.

 9. Използването на тези услуги е разрешено за всички лица, които към момента на регистрация са навършили 18 години. Непълнолетните имат право да използват тези услуги само с разрешението на техните родители или законни настойници. Непълнолетни лица под 16 години нямат право да използват услугите. С регистрацията си потребителят изрично потвърждава, че е пълнолетен и дееспособен или - в случай на ограничено дееспособни лица - че е налице съгласието на законния представител.

 10. Договорните отношения започват с регистрацията на потребителя в портала за игри или конкретна услуга, предоставяна от доставчика и с приемането на тази регистрация от доставчика чрез предоставяне на оторизиран достъп (акаунт). Те приключват с прекратяване на договора от страна на потребителя, било то чрез изтриване на въпросния акаунт или чрез блокиране или изтриване на акаунта от доставчика, както и чрез анулиране от страна на доставчика.

 11. Договорите между оператора и потребителя се сключват само след приемане на заявката на потребителя от оператора. Приемането може да бъде изрично или подразбиращо се от първото действие на изпълнение на оператора.

§ 2 Обхват на услугите

 1. Доставчика официално позволява на потребителя да използва предлаганите услуги в текущата версия към момента на сключване на договора предоставяйки ги в Интернет.

 2. Потребителите сами осигуряват и поддържат техническите изисквания за участие в услугите. Трябва да се спазват бележките на оператора относно техническите изисквания на услугите.

 3. Потребителят няма право да участва в услугите на оператора. По-специално, операторът си запазва правото да откаже или ограничи регистрацията за една или повече услуги без основание.

 4. Потребителят трябва да бъде информиран, че постоянна, непрекъсната и пълна наличност на услугата през интернет не е възможна. Достъпът до услугите, особено в периоди, в които сървърите са недостъпни поради технически или други проблеми, които са извън обсега на доставчика (непреодолима сила, влияние на трети лица и други), както и времена, в които играта се актуализира или се извършват стандартни дейности по поддръжката, могат да бъдат ограничени. Доставчиците могат да ограничат достъпа до своите услуги, ако сигурността на мрежовите операции, поддържането на целостта на мрежата, както и особено избягването на сериозни мрежови повреди, повреди на софтуера или запазени данни трябва да изискват това. Операторът ще информира потребителя за всички прекъсвания и тяхната продължителност във възможно най-кратък срок.

 5. Услугите подлежат на непрекъснато развитие, адаптиране и промяна. Следователно доставчикът е свободен да променя съдържанието и външния вид, както и да променя или модифицира технически и други параметри по всяко време.

 6. Доставчикът си запазва правото да прекрати работата на тези услуги по всяко време без причина. В този случай потребителят има право (въз основа на § 3 резюме 5а) да поиска таксите, които той/тя вече е платил предварително (напр. за супер валута), или да бъдат изпратени към друга услуга, предлагана от доставчика, или доставчикът предлагат реституция за вече платени услуги. Правните искове на потребителя остават незасегнати.

 7. Съветите и подсказките предоставени от доставчика или неговите служители са винаги необвързващи. Потребителят няма никакви права за изискване на компенсация относно щети нанесени от такива съвети и подсказки.

 8. Освен, ако не е споменато другаде, предлаганите услуги са безплатни. Това не включва правилата в § 3, "Супер валута, допълнителни услуги, условия за плащане".

§ 3 Супер валута, допълнителни услуги, условия за плащане

 1. Потребителят има възможност да закупи така наречените супер валути (кредити, диаманти, въглища, парченца боя, скъпоценни камъни, корони и др.) в замяна на реални пари в обхвата на услугите. Няма задължение за закупуване на супер валути. Покупката на супер валута винаги е еднократно плащане. Не се установява продължаващо задължение.

 2. В браузър игрите супер валутата се предлага директно от оператора въз основа на тези Общи условия за ползване. В контекста на приложения, предлагани чрез платформи за разпространение на трети страни, супер валутата обикновено се разпространява от съответния оператор на платформата за разпространение от свое име или от името на оператора. Общите условия на съответната платформа за разпространение имат предимство. В случай на противоречие Общите условия на платформата за разпространение имат предимство пред Общите условия за ползване на оператора.

 3. Покупната цена на супер валутата ще бъде обявена като част от съответната услуга.

 4. Закупуването на супер валута изисква сключване на допълнителен договор - независим от договора за ползване на услугата. Това се случва в рамките на отделен и ясно обозначен процес на поръчка. Процесът на поръчка приключва с бутона "Купи". С натискането на този бутон потребителят прави правно обвързващо волеизявление, което го задължава да заплати съответната такса при сключване на договора.

 5. След приключване на процеса на поръчка, потребителят ще получи потвърждение за покупката на супер валутата в пощенската кутия на своя акаунт.

 6. Таксите за закупуване на супер услуги трябва да се заплатят веднага щом договора е сключен, примерно чрез потвърждаване на закупуването на супер валутата. Доставчикът предлага различни методи за плащане. Потребителят не може да изисква от доставчика да използва специфични методи за плащане или да поддържа тяхната функционалност.

 7. Закупената супер валута се изпраща в потребителския акаунт веднага след получаване на плащането. Времето на получаване на плащането зависи от избрания метод на плащане или избрания доставчик на платежни услуги и може да варира.

 8. Супер валутата е валидна само за услугата, за която е закупена, и обикновено не може да се прехвърля. Валидността на супер валутата е ограничена до 12 месеца от датата на закупуване.

 9. Посредством супер валута Потребителят има възможност да резервира индивидуални допълнителни услуги в рамките на услугата, за разлика от нормалния акаунт. Използването на супер валута в определена услуга или резервирането на определени допълнителни услуги не е самостоятелен договор, а просто едностранно право на Потребителя да определи услугата в рамките на договора, посочен в § 3, параграф 4. Точното описание на резервираните допълнителни услуги и броя на супер валутата, които ще се използват за тях, се предоставят отделно в обхвата на съответната услуга и варират в зависимост от услугата.

 10. За допълнителните услуги се прилагат съответните описания на услугите като специални условия в допълнение към настоящите Условия за ползване.

 11. Операторът си запазва правото да променя вида, обхвата и съдържанието на допълнителните услуги.
  По-специално, операторът си запазва правото, в хода на по-нататъшното развитие и адаптиране на услугите, да променя отделни допълнителни услуги, да не ги предлага повече и/или да ги интегрира безплатно в услугите.

 12. Допълнителните услуги могат да се състоят от еднократни услуги или да бъдат ограничени във времето. Ограничените във времето допълнителни услуги спират да важат след изтичане на резервираното време и могат да бъдат резервирани отново, ако все още се предлагат от оператора.

 13. По правило не е възможно обезщетение или възстановяване на супер валути, които са били закупени и вече използвани за услуги. Това не важи, ако Споразумението за допълнителни услуги е било ефективно отменено съгласно § 4, ако платените услуги са били предоставени от оператора по дефектен начин и последващото изпълнение е неуспешно. Това също не се прилага, ако доставчикът е променил или прекратил работата на тези услуги, или е започнал да ги предлага безплатно по време на договореното време за използване.

  а. Супер валута, която е била закупена с реални пари в рамките на десет седмици преди работата на услугата да е прекратена, могат да бъдат разменени за друга услуга на доставчика (трябва да се избере от потребителя). Алтернативно, потребителят може да поиска рефънд на супер валутата, която е била закупена с истински пари в рамките на десет седмици преди доставчика да прекрати да предлага съответните услуги. Потребителя трябва да изпрати съответното си желание в писмена форма до support@upjers.com в рамките на десет дни след закупуване на супер валутата.

  б. Ако потребителят вече е използвал Супер Валута валидна за определено време предварително и не може да ги използва поради причини причинени от доставчика (примерно прекратяване на услугата, предоставяне на услугата безплатно, или поради постоянна недостъпност на услугата), доставчика трябва да предложи на потребителя основно различни допълнителни опции на потребителя като замяна на предплатените услуги или да върне заплатената сума (например стойността на супер валутата) пропорционално на изтеклото време. Правото на потребителя да анулира договора отнасящ се с тези допълнителни услуги незабавно не се променя от този факт. Правни претенции на потребителя също остават незасегнати.

 14. Доставчикът има право да получава авансово плащане под формата на супер валути за предлаганите допълнителни услуги.

 15. В случай на неизпълнение, операторът има право да прекрати допълнителните услуги и незабавно да блокира засегнатия акаунт на потребителя. Задължението на потребителя да заплати договорената такса остава незасегнато.

 16. Ако операторът претърпи връщане на плащане или анулиране поради поведение, за което потребителят носи отговорност, потребителят поема разходите, направени от оператора в резултат на това. В този случай операторът има право да събере тези разходи отново заедно с първоначалната такса.

§ 4 Права за оттегляне относно супер валута и допълнителни услуги

Права за оттегляне:

Можете да отмените вашето договорно заявление в рамките на 14 дни в писмена форма без посочване на причини. Пробния период се състои от 14 дни от датата на приключване на договора. За да упражните своето право на отказ, трябва да ни информирате

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany

Телефон: +49 (0) 951-510908
E-Mail: agb@upjers.com

чрез средства за изключително изявяване (като писмо изпратено чрез пощата или е-майл) относно своето решение да прекратите този договор.

Можете да използвате прикачения модел за отказ, за да направите това. Използването на тази форма не е задължително.


Модел на форма за оттегляне

(За да откажите своя договор, моля попълнете тази форма и ни я изпратете)

 • До upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Е-майл: agb@upjers.com
 • Аз/Ние()заявяваме, че Ние () се оттегляме от своя/нашия () договор за продажба на следните стоки () / за предоставянето на следните услуги (*):
 • Поръчан на () / получен на ()
 • Име на потребител(и)
 • Адрес на потребител(и)
 • Подпис на потребител(и) (само ако тази форма бъде изпратена в писмена форма)
 • Дата

(*) Изтрийте както е подходящо

За да наблюдавате пробния период, трябва да изпратите изявление информиращо ни за вашето решение да откажете договора преди пробния период да е изтекъл.

Последствия от отказванe:

Ако откажете този договор, трябва да ви върнем всички плащания получени от вас, включително и таксите за изпращане (изключвайки допълнителните такси, които могат да бъдат добавени поради начина на доставка, който сте избрали, и който се различава от стандартния, най-евтин начин за доставка, който ние предлагаме) незабавно и в рамките на не по-малко от четиринадесет дни от деня, в който сме получили вашето желание за оттегляне. За да приложим връщането, ще използваме същият метод за плащане, който вие сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изключително не се споразумеем за друг; по никакви причини няма да бъдете таксувани за това връщане.

Край на инструкциите свързани с правото на отказ.

Специална Информация: Предварително изтичане на правото на отказ

Правото на отказ изтича преждевременно в случай на договор, който задължава Потребителя да заплати цена, ако Операторът е започнал изпълнението на договора, след като Потребителят изрично се е съгласил Операторът да започне изпълнението на договора преди изтичането на срока за отказ и Потребителят е потвърдил, че знае, че губи правото си на отказ със съгласието си с началото на изпълнението на договора и Операторът е предоставил на Потребителя потвърждение на договора съгласно § 312 f BGB.

§ 5 Искания за дефекти

 1. За услугите, предоставяни от оператора срещу заплащане, се прилагат законовите гаранционни разпоредби.

 2. За негова/нейна защита и за да може да предложи доказателство, потребителят се съветва да изпраща всички искове до доставчика писмено или по имейл.

 3. За своя собствена защита, и за да може да предостави доказателство, препоръчва се потребителят да изпрати всички искания до доставчика в писмена форма или чрез е-майл.

 4. Грешки извън контрола на доставчика (непреодолима сила) или грешки, причинени от потребителя, или от промени, които не са извършени от доставчика, или промени, които не могат да бъдат приписани на доставчика или други форми на манипулация, никога не могат да бъдат предмет на искове за дефекти.

 5. Гаранции според закона не са предоставени от доставчика, освен ако те не са изключително съгласени в писмена форма.

§ 6 Отговорност

 1. Дотолкова доколкото услугите са безплатни, доставчикът никога не може да бъде държан в отговорност за нанесени вреди, освен за такива нанесени поради небрежност или умишлено.

 2. Ако доставчика поиска плащане за услуги, той носи отговорност, без ограничение за умишлени и груба небрежност актове.

 3. В случай на малка небрежност, доставчика ще носи отговорност, само ако има съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения, или така наречените задължения кардинални в съответствие с установената съдебна практика на Съда на Европейските общности, са задължения, чието изпълнение е предпоставка за активиране на правилното изпълнение на договора на първо място и за чието изпълнение потребителят може да разчита. Отговорността да заплати обезщетение за вреди се ограничава, до които обикновено се наблюдават и предвидими договорни щети.

 4. Предумишлени премахвания от отговорност не са валидни когато става въпрос за застрашаване на живот, телесни повреди, или засягане на здравето. Те също така не са валидни, ако тази щета е причинена от предварително нарушаване на договора. Това не се отнася за отговорността на доставчика според Закон за отговорността както и за §44 от телекомуникационния закон за защита на Германските потребители (TKV).

 5. Предумишлените изключения и ограничения на отговорност също са валидни, когато става въпрос за служители, партньори и друг персонал на доставчика, особено, ако е в услуга на притежатели на акции, партньори, представители и други членове и техните служители включващ отговорността на техните служители.

 6. Доставчикът се разграничава от съдържанието на страници, които директно или недиректно линкнати откъм услугите предоставяни от доставчика. Доставчика не може да бъде държан в отговорност за това съдържание. Доставчикът на сайтовете, за които става въпрос е доставчик на сайта и затова са отговорни за неговото съдържание. Няма да има извънреден контрол над тези сайтове от доставчикът. На доставчика не е известно някоя от тези страници да нарушава някакъв закон. Ако това, обаче, се случи и се докладва на доставчика, линка към съответния сайт ще бъде премахнат от доставчика.

 7. Една промяна на тежестта на доказване в ущърб на потребителя, не е свързана с горните разпоредби.

§ 7 Задължения на потребителя

 1. Потребителят се задължава да пази в тайна своите данни за достъп. Не е позволено да ги предоставяте на трети лица.

 2. Потребителят се задължава да използва само по един акаунт на всеки сървър. Използването на повече от един акаунт на един сървър (т.н. мулти акаунти) е забранено.

 3. Потребителят няма да закупува супер валута извън услугите от трети страни срещу реални пари или да предлага супер валута за покупка или обмен.

 4. Не се разрешава използването на външни скриптове или програми за автоматизиране на участието в услугите (т.нар. ботове) от Потребителя.

 5. Потребителят се задължава да не използва бъгове или други програмни грешки в своя полза. Всички предимства, които може да са възникнали от това, трябва да бъдат отменени или изплатени и могат да бъдат отменени от доставчика. Потребителят трябва да пази в тайна действителни или предполагаеми грешки или нередности и да ги докладва на доставчика незабавно.

 6. Потребителят се задължава да не публикува или разпространява каквито и да било снимки, връзки, имена или думи, които са по какъвто и да е търговски, политически, обиден, сексистки, порнографски или по друг начин морално спорен или нежелателен в рамките на услугите. Потребителят също така се задължава да не използва защитени с авторски права термини, имена или изображения. В случай на съмнение, потребителят трябва да премахне това съдържание възможно най-скоро, ако бъде поискано от доставчика. Доставчикът има право да премахне ръчно обидното съдържание.

 7. Потребителят се задължава да следва всеки указ или съвет от страна на доставчика и неговите служители. Това правило включва и указанията на администраторите или модераторите във официалния форум свързан със съответната игра.

 8. Умишленото нарушение на тези задължения дава на доставчика правото да изключи потребителя от въпросната услуга и да блокира или изтрие акаунта, или акаунтите на потребителя. Компенсации за супер валути, които вече са изпратени в един или няколко акаунта към момента на тяхното закриване или изтриване, няма да бъдат издавани. Компенсации за услуги, резервирани и платени от един или няколко акаунта в момента на тяхното закриване или изтриване, няма да бъдат издавани.

 9. Освен това, потребителят ще обезщети Оператора за всички претенции, предявени от трети страни във връзка с нарушаване на техните права от поведението или публикуваното съдържание или данни на потребителя. Искът за обезщетение включва и разумните разходи за адвокатска защита.

§ 8 Анулиране

 1. Потребителят има правото да прекрати своята посещаемост в една или повече услуги по всяко време без причина и без ограничение във времето.

 2. Доставчикът има правото да прекрати една или повече услуги по всяко време, без ограничение във времето когато дадена услуга или услуги биват спирани.

 3. Ако потребителят е запазил използването на допълнителни услуги чрез супер валута, за определено време напред, правото за прекратяване на договора е изключено за този период от време.

 4. Правото и двете страни да прекратят Договорът за използване на услугите за добра кауза и съответно Съглашението за допълнителни услуги (извънредно прекратяване на договор) по всяко време остава незасегнато.

 5. Ако доставчикът анулира Договора за използване на услугата и съответно Съглашението за допълнително услуги, плащания които потребителят е направил предварително за период от време, който е по-дълъг от времето на прекратяване и компенсация за загубена стойност на супер валута (специално за допълнителни услуги), ще му бъдат възвърнати на пропорционална основа. Потребителят няма право на допълнителни искания, освен ако не е изрично описано в условията за ползване на това съглашение.

 6. Доставчикът има правото да изтрие акаунт поради важни причини (но не е задължително да бъде заради точно тези), ако

  • потребителят се забавя с плащане на допълнителна услуга, и сумата, която дължи е повече от 5 евро, и е бил предупреден поне два пъти
  • потребителят системно нарушава правилата на услугата и не спира с това си държание, когато е бил предупреден. Предупреждение не е необходимо, ако се счита за неразумно за доставчика договорът да бъде запазен, на пример в случей на много тежки нарушения (множество акаунти на един играч, криминални нарушения и други.)
  • потребителят не е използвал акаунта си, дори след известяване за поне четири седмици.
 7. Ако платформата на услугата не предлага възможност за отменяне, всяко отменяне трябва да се състои във форма на текст (е-майл), като се посочват причините за отменянето. Извънредните откази винаги трябва да имат посочена причина.

 8. Поради технически причини, определеното изтриване на потребителската информация и акаунт е ефективно само след закъснение от няколко дни.

 9. В случай на оправдано анулиране от страна на доставчика, поради важни причини, потребителят няма никакви права за възстановяване на средствата вложени в услугите засегнати от анулирането.

§ 9 Писмена Форма

Допълнителни споразумения към тези условия за ползване, както и модификации, допълнения и отменяния трябва да се предоставят в писмена форма за да са валидни. Това е в сила и за промени в исканията за запазване и използване на писмената форма. Това не засяга ефективността на дадена личност или изявени завети.

§ 10 Прехвърляне на права

 1. Операторът предоставя на Потребителя неизключителното и неподлежащо на сублицензиране право да използва съответната услуга по предназначение за срока на договора за ползване на услугата.

 2. Потребителят не може да продава, подарява, заема или пренаема потребителския акаунт.

 3. Потребителят може да възпроизвежда услугата само до степента, разрешена от предназначението ѝ. Необходимото дублиране включва зареждане на услугата или нейните компоненти в работната памет, но не и временно инсталиране или съхранение на услугата върху носители на данни на хардуера, използван от потребителя.

 4. На потребителя е забранено да премахва или заобикаля какъвто и да е съществуващ защитен механизъм срещу неразрешено използване, освен ако това не е необходимо за постигане на безпроблемно използване на програмата.

 5. Интелектуалната собственост и други права на собственост върху играта остават при оператора и неговите лицензодатели. Потребителят изрично признава интелектуалната собственост и свързаните с нея права на оператора и неговите лицензодатели върху софтуера, съдържанието, резервните копия и документацията.

 6. Ако съдържанието може да бъде създадено и качено от потребителя във или в пряка връзка с услугата (така нареченото „генерирано от потребителя съдържание“), напр. качване на изображения, споделяне на съдържание, интегриране на връзки, избор на имена на играчи, създаване на публикации във форуми и т.н., тогава те не могат да бъдат рекламни, политически крайни, расистки, обидни, сексистки, порнографски или по друг начин морално осъдителни или неприемливи. В допълнение, крайният потребител няма да използва законно защитени марки, имена или изображения без съгласието на притежателите на правата.

 7. Правата върху генерираното от потребителите съдържание остават за съответния потребител. Операторът не приема такова съдържание като свое. Независимо от това, операторът си запазва правото да проверява такова съдържание преди публикуване и да го отхвърли, ако е необходимо. Чрез публикуването потребителят предоставя на оператора само просто, безплатно и неограничено във времето и географски отношение право за използване на съдържанието, по-специално правото да го възпроизвежда и да го прави публично достъпно в рамките на услугите.

§ 11 Клауза съглашение, Разни

Ако едно или няколко от споразуменията тук са неприемливи или невалидни, останалите споразумения не се засягат от това.

§ 12 Избор на закон, място на юрисдикция, извънсъдебно споразумение

 1. Тези Условия за ползване и всички договори, сключени въз основа на тези Условия за ползване, се уреждат от законите на Федерална Република Германия. Прилагането на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки и стълкновителните норми на германското международно частно право са изключени. Задължителните разпоредби за защита на потребителите, приложими в мястото на пребиваване или обичайното местопребиваване на потребителя, остават незасегнати от избора на закон.

 2. Ако потребителят премести своето местожителство или обичайно местожителство извън Федерална република Германия след сключване на договора, седалището на оператора ще бъде мястото на юрисдикция. Това се прилага и ако местожителството или обичайното местопребиваване на потребителя не е известно към момента на започване на делото.

 3. Европейската комисия предоставя онлайн платформа за извънсъдебно онлайн споразумение между потребители и търговци. Платформата е достъпна на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Операторът не е задължен да участва в процедурата. Операторът няма да участва в процедурата. Въпросите и проблемите трябва да се адресират предимно до нашето обслужване на клиенти чрез формата за поддръжка.

§ 13 Обект на Промяна

 1. Операторът си запазва правото да променя или допълва тези условия за ползване по всяко време с действие за в бъдеще, при условие че това се окаже необходимо (напр. корекции на правната и законовата ситуация, разширяване на гамата от услуги на оператора и др. .) и потребителят не е в неравностойно положение по този начин в противоречие с добросъвестността. Промените в тези Условия за ползване се съобщават на потребителя по подходящ начин чрез уведомление. Уведомяването се извършва в рамките на услугите или чрез изпращане на имейл на посочения от Потребителя електронен адрес. Във всеки случай, потребителят ще бъде информиран за промяната следващия път, когато влезе.

 2. Потребителят може да възрази срещу промените в Условията за ползване в рамките на един (1) месец след уведомяването и запознаването с тях. Препоръчително е потребителят да изпрати възражението до оператора писмено или по имейл с цел запазване на доказателства.

 3. Ако потребителят не възрази спрямо оператора на изменените Условия за ползване в срок от един (1) месец след като е бил информиран и уведомен за тях или ако продължи да използва Услугите, изменените или допълнителните Условия за ползване ще влезе в сила за тях. Ако Потребителят възрази своевременно, двете страни имат право да прекратят договора с едномесечно предизвестие, освен ако вече не съществува право на прекратяване по всяко време съгласно § 8. До прекратяване на договора, първоначалните условия за ползване продължават да се прилагат.

 4. Всички такси за услугата, платени предварително през периода на прекратяване, се възстановяват на потребителя пропорционално. Допълнителни претенции на потребителя са изключени.

 5. Когато уведомява за промени, операторът посочва специално възможността за възражение и прекратяване, крайния срок и правните последици, по-специално по отношение на липсата на възражение.

 6. На потребителите се препоръчва непрекъснато да се информират за състоянието на Условията за ползване и описанието на ефективността и използването на Услугите.

upjers GmbH
СЕО: Klaus Schmitt
Адрес: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

Е-майл: agb@upjers.com (без поддръжка)
Телефон: +49 (0)951/5109080 (без поддръжка)
FAX: +49 (0)951/510908102 (без поддръжка)

Регистрационен съд: Местен Съд на Бамберг
Регистрационен номер на компанията: HRB 5558

ДДС Номер: DE275673923