GTC I Korisničke Informacije, Pravo na Opoziv

Opći Uvijeti I Odredbe

§ 1 Područje,Sklapanje Ugovora

 1. Opći uvijeti I odredbe određenim od strane upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany (davatelj) I korisnika i njihovih elektroiničkih ponuda (usluga). Uvijeti korištenja dani od strane korisnika će postati dio ugovora ako davatelj izričito se složi s njima I to u pisanoj formi. S prijavom na portal igre ili na određenu uslugu (koja traži autorizaciju aplikacijskog procesa otvaranja računa) I prijavom na platformu određene usluge, korisnik prihvaća ove oće uvijete I odredbe. Prilikom registracije, korisnik će biti upitan da se složi sa svim uvijetima I odredbama. Ovi uvijeti su važeći za sve usluge, ukljućujući buduće ugovore,ponude,dobra,usluge od strane davatelja.

 2. Uvijeti će biti prikazani na portalu igre te upjers stranicama igara ili usluga. Ovi uvijeti mogu biti spremljeni te mogu biti isprintani. Na zahtjev korisnika, uvijeti korištenja također mogu biti poslani poštom.

 3. Na dodatak i poziv ovim uvijetima korištenja, pravila igre te uputstva tj vodiči prikazani na danim uslugama su također važeći.

 4. Usluga potpuno cilja na korisnike prema to § 13 Njemačkom civilnom kodu. Komercijalno korištenje ovih usluga je zabranjeno. Korištenje ovih usluga važi za sve osobe koje su u vrijeme registracije 18 godina stare ili starije. Maloljetnici mogu koristiti ove usluge sa pisanom dozvolom njihovih roditelja tj skrbnika.

 5. Registracijom korisnik jamči svoju starost ili u slučaju maloljetnika, isključivi pristanak od strane roditelja ili skrbnika je potrebna kako bi mogli koristit ovu uslugu.

 6. Ugovorna obveza počinje sa registracijom korisnika na portalu igru za određenu uslugu koja je ponuđena od strane davatelja I prilikom prihvaćanja uvijeta I registracije prihvaćate sva pravila. Davatelj drži pravo da obriše sve račune koji ne udovoljavaju ovim pravilima kao I one ukoliko smatraju das u oštetili davatelja .

 7. Popunjavanjem registracijske forme korisnik prihvaća sve uvijete usluga. Kako bi ovaj zahtjev bio prihvaćen, sva polja u formi moraju biti popunjena točno.

 8. Ugovorni dogovor između davatelja I korisnika o uslugama I kupnji dodatnih usluga putem Kredita prema sljedećim § 3 korištenje usluga počinje sa prihvaćanjem zahtjeva za računom ili prihvaćanjem za korištenje dodatnih usluga, plaćenih usluga omogućenih od strane davatelja. Pristup računu može biti potvrđen odmah ili prilikom prvog upita forme od strane davatelja. Zahtjev za korištenje usluga će biti poslan sa potvrdom na vašu email adresu koju je korisnik postavio. Pristup potvrdi može biti povezan (linkom) s deklaracijom prihvata.

§ 2 Područje Usluge

 1. Davatelj omogućuje korisniku da koristi davateljeve usluge u njihovim zemljama tako što je sve omogućio na internet. Korisnik je odgovoran za unošenje svih potrebnih polja I informacija kako bi mogao koristiti ove usluge.

 2. Korisnik nema prava upravljanja ovih usluga davatelja. Davatelj ima prava da odbaci ili limitira registracije napravljena od strane korisnika za jednu ili više usluga..

 3. Davatelj ne garantiram da usluge zadovoljavaju potrebe korisnika. Davatelj ne jamči da su usluge pogodne za korisnika koji koristi usluge.

 4. Korisnik će biti informiran da konstantno, bezprekidna dostupnost usluga nije moguća. Ali davatelj garantira dostupnost od 92% godišnje ili više. Vrijeme kada su serveri nedostupni na internet zbog tehničkih ili drugih problema koje nisu u mogućnosti upravljanja od strane davatelja (treće strane) te kada je zakazano redovno održavanje. Davatelj može limitirati pristup njihovim uslugama ako se radi o sigurnosnim operacijama, održavanju, greškama, greške u program (software) itd..

 5. Usluge su predmet koje su uskorak s napretkom tehnologije, adaptacije I promjene. Davatelj može slobodno promjeniti sadržaj I izgled te modificirati tehničke I druge parameter cijelo vrijeme. Korisnik ne može tražiti sačuvanje određenih tehničkih ili drugih pogodnosti I mogućnosti. Korisnik može isključivo pristupiti određenoj usluzi u određenom obliku. Davatelj zadržava pravo da prekine operaciju svih usluga u bilo koje vrijeme i bez obrazloženja. U tom slučaju, korisnik ima pravo (na temelju §3 članka 5a) da zahtjeva te naknade koje je već platio u igri unaprijed (npr: premium vrijednost) i biti će mi pridodani krediti za druge usluge od strane davatelja ili povrat za već plačenu uslugu. Korisnik nema pravo na ništa više zbog prekidanja/ukidanja usluga.

 6. Savjeti u komunikaciji između davatelja tj. zaposlenika, agenta su neobvezujući. Korisnik nema pravo na bilo koju kompenzaciju za nedostatke koji so došli od tih komadića informacija.

 7. Ako nije izrečeno drugačije u opisu usluga, usluge ponuđene od strane davatelja su besplatne. Sadržaj paragrafa 3 ostaje van utjecaja od ovoga.

§ 3 Premium,Dodatne Usluge,Uvijeti Uplata,

 1. Davatelj nudi korisniku mogućnost kupovine takozvanih “Premiuma” (krediti,dijamanti, kruna itd) u zamjenu za pravi novac za određenu uslugu. Cijena Premium-a je objavljena na stranicama usluga. Kupnjom ovih premium valuta zahtjeva zaključak dodatnog sporazuma (ugovora,dogovora,suglasnosti) koji je neovisan o Sporazumu korištenja usluga (Sporazum o Dodatnim Uslugama). Ovo će se dogoditi u posebnom i jasno definiranoj procedure. Procedura naručivanja je kompletirana preko “kupi” usluge. Potvrđujući ovu uslugu, korisinik izražava legalnu deklaraciju o kupnji kojom se zahtjeva da on/ona plate odgovarajuće naknade kao zaključenje ovog ugovora.

 2. Korištenjem Premium vrijednosti, korisnik ima mogućnost da koristi dodatne usluge uz standardni račun koji inače to ne nudi. Rezervacijom odabranih dodatnih usluga nisu odvojeni ugovori nego isključivo jednostrani koji su dio dogovora u sažetku 3. Područje ovih dodatni usluga kao I točan broj Kredita su navedeni na stranicama usluga I mogu biti različite ovisno o usluzi. Krediti se mogu jedino koristiti za usluge koje su kupljene od strane korisnika I oni se ne mogu prenositi. Prilikom kupnje Premium se moraju iskoristiti u roku od 12 mjeseci.

 3. U dodatak ovim uvijetima, opis dodatnih usluga se može pronaći u dodatnim uvijetima. Davatelj ima pravo da promjeni način,područje opisa te njegov sadržaj dodatne usluge.
  Davatelj usluga zasebno zadržava pravo da promjeni određene usluge, da ih suspendira ili integrira besplatno u postojeće servise.

 4. Nije obvezno kupiti Premium. Dodatne usluge mogu biti ponuđene svima. Trenutne usluge istječu kada je prošlo vrijeme za koje su bile kupljene I mogu biti ponovno kupljene ako ih davatelj nudi.

 5. Kompenzacija ili povrat Kredita koji su kupljeni i korišteni za usluge nije moguće vratiti. Ovo također ne važi za zahtjev od strane korisnika za dodatne usluge ukinute prema § 4 niti kada davatelj promjeni operaciju ovih usluga ili ih nudi bez ikakve naknade. Ako je korisnik kupio Kredite I ne može koristiti ih jer je davatelj modificirao ponuđene usluge , davatelj će ponuditi druge usluge ili povrat Kredita baziranom na odabiru korisnikovog ranka. Korisnikovo pravo da poništi ugovor sa dodatnim usluga sa odmah važećim efektima ostaju nevažeće. Korisnik nema prava na druga potraživanja.

  a. Premium vrijednost koja je kupljena sa pravim novce u roku od 10 tjedana prije nego je operacija prestala, može se razmjeniti za druge usluge davatelja usluga (odabrano od strane korisnika). Alternativa je, da korisnik može zatražiti povrat premium vrijednosti koja je kupljena sa pravim novcima u roku od 10 tjedana prije nego je davatelj prestao dovoditi usluge u pitanje. Korisnik ima direktni pisanu liniju prema support@upjers.com u periodu od 10 tjedana nakon kupnje premium vrijednosti.

  b. Ako je korisnik već koristio dodatke (Premium) važeće za ubuduće vrijeme za korištenje dodatnih usluga I nije u mogućnosti iskoristiti ih zbog davatelja usluga ili zbog nedostupnosti usluga davatelj će ponudit korisniku različite pogodnosti. Korisnikovo pravo da poništi ugovor sa dodatnim usluga sa odmah važećim efektima ostaju nevažeće. Korisnik nema prava na druga potraživanja prema sažetku 8 i 4 ostaju bez promjena. Korisnika nema prava na druge potražnje.

 6. Davatelj ima pravo primiti uplatu unaprijed u formi Premiuma za dodatne usluge koje su ponuđene.Premium će biti plaćeni jednom kada je ugovor izvršen a to je potvrda o kupnji tih Premiuma. Davatelj nudi različite metode uplata. Korisnik ne može tražiti da davatelj koristi traženu metodu uplate ili da je dužan ju koristiti.Ako korisnik traži povrat, taj povrat je limitiran na net iznos koji je davatelj primio. Izuzetak od učinkovitog ukidanja, izjava korisnika da mu bude vraćeno za usluge. Davatelj ne vraća povrat koje je uslužni davatelj prosljedio na račun davatelja a došao je od strane korisnikovog računa.

 7. Ako je nastalo kašnjenje u uplati, davatelj ima pravo da raskinut dodatne usluge koje nudi kao i da blokira račune odmah. Ovo ne utječe na dužnost korisnika da plati unaprijed (dogovoreni) iznos.

 8. Ako davatelj pretrpi financijski gubitak od strane korisnika, korisnik će snositi posljedice koje mu je davatelj postavio. U ovom slučaju davatelj ima pravo da ubere ove uplate u dodatno dogovorenom postojećem iznosu..

 9. Korisnik može tražiti od davatelja samo uz opravdano pravnih protutražbina koje moraju imati zakonsku osnovu.Korisnikova prava potraživanja trećim stranama nisu dozvoljena.

§ 4 Pravo na Opoziv -zbog premium vrijednosti i dodatne usluge

Pravo opoziva:

Možete opozvati vašu ugovornu izjavu u roku od 14 dana u pisanoj formi ( pismo, fax ili email) bez razloga. Period hlađenja je rok od 14 dana koji započinje onog dana kada je ugovor prekinut (zaključen). Kako bi iskoristili svoje pravo potrebno nas je obavijestiti :

upjers GmbH
Hafenstraße 13
96052 Bamberg
Germany (Njemačka)

Tel: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102
E-Mail: agb@upjers.com

sa značenjem izjave ( kao što je pismo poslano poštom, fax-om ili mail-om) o vašoj odluci kako bi ukinuli ovaj ugovor.

Možete koristiti model opoziva koji smo pripremili za vas. Korištenje ove forme nije obvezujuće.


Forma opoziva:

(Kako bi opozvali vaš ugovor, molimo vas popunite ovu formu i vratite nam je.)

 • Za upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany; Fax: +49 (0)951/510908102; E-Mail: agb@upjers.com
 • Ja dajem obavijest da se povlačim iz ugovora za sljedeća dobra / sa zakonskom odredbom sljedećih usluga :
 • Naručene/primljene
 • Ime korisnika usluge
 • Adresa korisnika usluge
 • Potpis korisnika usluge (samo ako je ova forma obavijesti na papiru)
 • Datum

Obrišite kako vam odgovara .

Kako bi započeli period hlađenja sve što trebate napraviti je poslati izjavu i obavijestiti nas o vašoj odluci kako bi ukinuli ugovor prije nego period hlađenja započnje.

Posljedice Opoziva:

U slučaju uspješnog opoziva, usluge dobivene od objih strana će biti restituirane I moguće dobivene usluge će biti vraćene. Ako ćete biti u mogućnosti restituirati primljene usluge kompletno, djelomično ili samo u pogoršanom stanju morati ćete kompenzirati sa upjers GmbH. Posljedice su da ćete morati svoje obveze ispuniti u vašem ugovornoj obvezi uplati za period sve do opoziva. Obveze za povrat uplate moraju biti ispujene u period od 30 dana. Vaš rok će početi nakon slanja ove izjave o opozivu dok naš će početi njegovim primitkom.

Posljedice Ukidanja:

Ukoliko ukinute ovaj ugovor, mi moramo povratiti sve uplate koje smo primili od vas, uključujući i slanje (osim dodatnih troškova jer ste odabrali različit tip od standardnog tj. nudimo najeftiniju dostavu) odmah i ne manje od 14 dana od kada smo dobili vaš ugovor ukidanja. Naknada, koristit će se ista metoda uplate kao i inicijalna transakcija osim ako je drugačije izrečeno.

Prekid instrukcija zbog prava opoziva tj. ukidanja

Specijalne Obavijesti

Vaše pravo opoziva će završiti prerano ako je ugovor bio kompletno ispunjen sa obje strane na vaš zahtjev prije vršenja vašeg prava na opoziv.

Kraj instrukcija temeljem prava na opoziv

§ 5 Potraživanje Nedostataka

 1. Davatelji nude pristup uslugama I premium uslugama korisniku u tom trenutku. Korisnik nema pravo očuvanja ili dogovora temeljem prethodne izjave o usluzi ili premium usluzi.

 2. Korisnik mora biti suočen da software tj program koji davatelju omogućuje da koristi ne može biti bezgrešan. Usluga se smatra manjkavom samo ako je igra teško spriječena I ne igriva.

 3. Za vašu vlastitu sigurnost I kako bi mogli ponuditi dokaz, korisniku savjetujemo da pošalje sve tvrdnje davatelju u pisanom obliku email

 4. Greške izvan davateljeve kontrole ili pogreške od strane korisnika koje ne mogu biti pripisane davatelju nikada ne mogu biti predmet tvrdnje za povratom ili nedostatkom.

 5. Garancije prema zakonu se ne daju od strane davatelja, sve dok nije izvršeno pisanom formom. Prije : Korisnik treba prijaviti sve nedostatke davatelju čim budu otkrivene. Sve greške se trebaju prijaviti do 2 tjedna u protivnom pravo na će isteći.

§ 6 Odgovornost

 1. Ako je usluga omogućena besplatno, davatelj nije odgovoran ni za bilo koji nastali problem, sve dok problem nije izazvan nenamjerno ili nemarom.

 2. Ako davatelj traži uplatu za usluge on će biti odgovoran bez granica.

 3. U slučaju manjeg nenamjernog čina, davatelj će biti odgovoran u slučaju ugovorne obveze ili kršenje garancije.Osnovne ugovorne obveze so takozvane kardinalne obveze u skladu s utvrđenom sudskom praksom Suda pravde su one obveze čije je ispunjenje preduvjet za omogućavanje odgovarajuće izvršenje ugovora na prvom mjestu, a na čijem se ispunjenjenu korisnik može osloniti. Odgovornost da se plati šteta je limitirana na ugovorenu štetu

 4. Navedena isključena odgovornosti ne vrijede u slučaju prijetnji za život ili zdravlje.One nisu također važeće ako ova šteta prouzročena kršenjem ugovora na prvom mjestu. Ovo se ne odnosi na davateljevu odgovornost prema Zakonu o odgovornosti kao i §44 aktu telekomunikacijske protekcije korisnika prema Njemačkom zakonu (TKG)..

 5. Navedena isključenja i ograničenja odgovornosti također vrijede s obzirom na naodgovornosti zaposlenika, suradnika i drugim osobljem , osobito ako je u korist dioničara, suradnika, predstavnika i drugih tijela te njihovih zaposlenika s obzirom na njihovu osobnu odgovornost.

 6. Davatelj se osigurava od sadržaja svih stranica koje su direktno ili indirektno povezane s uslugom ponuđenom od strane davatelja. Davatelj ne može biti odgovoran za ovaj sadržaj. Vlasnici sadržaja su odgovorni za taj isti sadržaj.

 7. Promjena tereta dokazivanja na štetu korisnika nije povezana sa provizijom iznad.

§ 7 Dužnost Korisnika

 1. Korisnik obvezuje sebe da će čuvati podatke pristupa za uslugu ili usluge sačuvenim. Te da neće prenositi ove informacije trećim stranama.

 2. Korisnik obvezuje sebe da će čuvati podatke pristupa za uslugu ili usluge sačuvenim. Simultantno korištenje nekoliko računa u isto vrijeme sa jednom uslugom (multiusing) nije dozvoljeno.

 3. Korištenje externih skripti ili programa kako bi koristili usluge ili ostvarili neku pogodnost (bots) nije dozvoljeno.

 4. Korisnik obvezuje sebe da neće iskoristiti bugove u igri ili drugim greškama programa. Svaka prednost može dovesti do opoziva ili gašenja računa te povrat kredita neće biti moguć. Korisnik mora prijaviti sve greške I nedostatke u igri ODMAH.

 5. Korisnik obvezuje njega ili sebe da neće staviti,distribuirati slike, linkove, imena ili riječi koje su komercijalne,političke,uvrijedljive, seksualne, nacionalne, pornografske I sve druge koje su morlano upitne. Korisnik neće koristit zastićene uvijete, imena ili slike. U slučaju sumnje korisnik mora obrisati sve navedeno. Davatelj ima prava da makne svaki nedopušteni sadržaj I sve što on smatra nedopuštenim.

 6. Korisnik mora poštivati sve odluke davatelja ili njihovih zaposlenika. Ovo pravilo je također važeće od strane administrator, moderator i svih korisnika koji su povezani s igrom.

 7. Namjerno kršenje ovih stvari daju davateljima pravo da izbace sve korisnike iz njihovih usluga te ih blokiraju ili obrišu račun ili račune. Kompenzacija za Premium neće biti moguća i računi će ostati kažnjeni sa tim kreditima I dodacima.

§ 8 Abrogacija

 1. Korisnik ima pravo ukinuti njegovo sudjelovanje u jednoj ili više usluga bez ikakvog razloga.

 2. Davatelj ima pravo da ukine određene ili nekoliko te sve usluge bilokada bez roka .

 3. Ako je korisnik kupio dodatne usluge premium valute za određeno vrijeme unaprijed pravo na izvanredan prekid ugovora mora biti izuzet za ovaj period vremena.

 4. Prava svih strana je prekinuti Sporazum o Korištenju Usluga za dobrobit obje strane I Suglasnost za Dodatne Usluge odnosno (izvanredan prekid ugovora) u bilo koje vrijeme treba ostati nepromjenjeno.

 5. Ukoliko davatelj poništi ugovor za standardne usluge I ugovor za korištenje dodatnih usluga, Krediti I druge uplate koje još nisu iskorištene u usluzi će biti vraćene na pro – rate bazi. Korisnik nema prava na bilo koje dodatna potraživanja sve dok nije navedeno drugačije u uvijetima dogovora.

 6. Davatelj ima pravo ugasiti,kazniti račun zbog važnih razloga I to ako ,

  • ako korisnik oklijeva s uplatom za dodatne usluge,iznos novca koji prelazi 5 € te kada je korisnik upozoren najmanje 2 puta.
  • korisnik namjerno krši pravila usluge I ne pokušava stati s njegovim ponašanjem.Opomena nije potrebna ako se smatra nerazumnim od davatelja da zadrži prava ugovora te onemogući sve navedena prava zbog toga zbog teških povreda korisnika ( više računa, kriminalne radnje itd…)
  • korisnik nije koristio svoj račun usprkos opomeni najmanje 4 tjedna
 7. Ako platform usluge nije omogućila mogućnost ukinuća,svako ukinuće mora biti u formi (email), gdje izvanredan otkaz s razlogom mora biti postavljen uvijek sa razlogom.

 8. Zbog tehničkih razloga, kompletno brisanje korisničkih podataka I računa stupa na snagu nakon nekoliko dana.

 9. U slučaju opravdanog ukidanja od davatelja zbog razloga, korisnik nema pravo za povrat za usluge koje su obuhvaćene ukinućem.

§ 9 Pisana Forma

Dodatni dogovori na ove uvijete korištenja kao I njihova promjena I opozivi moraju biti izvršena u pisanom obliku kako bi bila važeća. Ovo je također važeće za promjene potraživanja koje moraju biti u pisanoj formi. Ovo ne afektira važnosti bilo koje individualne ili iskazuje odredbe.

§ 10 Prijenos Prava

(1) Prava korisnika za bilo koju unesenu informaciju će ostati sa korisnikom. Unosom bilo koje forme informacija.

§ 11 Nevaljalost klauzula, Drugo

 1. Ako jedan ili nekoliko dogovora su objektivni ili nevažeći , ostatak dogovora nije pod utjecajem ovoga.

 2. Njemački zakon vrijedi za ove uvijete I odredbe te svi ugovori se mogu izvršavati temeljem ovih uvijeta I odredbi. Jedinstveni zakon o međunarodnoj prodaji robe (CISG) se ne primjenjuje.

 3. Prebivalište tvrtke (Bamberg) će biti zakonsko središte svih mogućih sporova imeđu ugovora. Ako korisnikovo mješto prebivališta je izvan Republike Njemačke, država tvrtke ostaje zakonski važeća te su svi zakoni važeći iz zemlje davatelja u ovom slučaju Njemačka.

 4. Davatelj ima prava da uredi ove uvijete I odredbe kada je potrebno te da korisnik ne pati radi njih. Korisnik mora biti obaviješten o bilo kojim promjenama u uvijetima korištenja na prikladan način. Obavijest će biti na stranicama davatelja usluga ili email koje će korisnici primiti te koje je korisnik postavio kao svoju zadanu e poštu. Korisnik će dodatno biti informiran o promjenama sa specijalno označenom uslugu .

 5. Korisnik ima jedan mjesec (1mj) da prigovori na promjene u uvijetima korištenja. Preporučeno je da korisnik obavi to u pisanom obliku ili putem email pošte.

 6. Ako korisnik ne uspije prigovoriti na promjene u uvijetima I odredbama u roku od mjesec dana i nastavi koristiti uslugu nova pravila će važiti I za njega. Ako poštuje rok obje strane imaju rok od mjesec dana otkaza ili prema to § 8 koji odmah stupa. Bivši uvijeti I odredbe će biti važeči sve do ukidanja ugovora.

 7. Usluge koje je korisnik platio čije trajanje će preći ugovornu obvezu će se vratiti po pro rati sporazuma. Korisnik nema prava na ostala potraživanja.

 8. Davatelj će specifično naglasiti mogućnost ukinuća ovisno o uvijetima dogovora, I pravne posljedice posebice osobito s obzirom na odsutnost prigovora sporazuma korisnika.

 9. Korisniku je preporučeno da bude redovito obaviješten o status uvijeta I odredbi.

Važeće od Lipnja 2014

upjers GmbH
CEO: Klaus Schmitt
Adresa: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com (bez podrške)
Tel: +49 (0)951/5109080 (bez podrške)
Fax: +49 (0)951/510908102 (bez podrške)
Trgovački sud: Trgovački sud u Bamberg
Registracijski broj tvrtke: HRB 5558

VAT number: DE275673923